Chapter sắp ra mắt

Những chapter mới đang liên tục hình thành tại BNI. Chúng tôi gọi những chapter mới đó là những nhóm chính. Click vào một nhóm chính dưới đây để nhận thêm chi tiết và thông tin về cách thức tham gia.